جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 97/5/17 ساعت 15

رشته برق

عنوان :

ارائه روشی جهت ردیابی ماکزیمم توان خورشیدی با کمترین جابجایی و بهبود عملکرد سلول خورشیدی در استان یزد

استاد راهنما :

مهدی دهقانی اشکذری

استاد مشاور :

علیرضا انتظاری زارچ

دانشجو:

علی صالحی زاده

زمان :

چهارشنبه 97/5/17 ساعت 15

مکان :

سالن کنفرانس