رشته ژنتیک

عنوان:

بررسی ارتباط پلی مورفیسم 505A/G + در ژن TAFI با سقط مکرر در زنان مراجعه کننده به مرکز ژنتیک میبد

استاد راهنما:

دکتر مهتا مظاهری

استاد مشاور :

دکتر محمود دهقانی

دانشجو:

راضیه علیوند زمهریری

زمان:

جهارشنبه 98/6/20 ساعت 13

مکان : سالن کنفرانس