جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد موورخ 98/6/21 ساعت 15

رشته مشاوره خانواده

عنوان :

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (act) بر سرخوردگی زناشویی و هیجان خواهی در زنان با سن پائین ازدواج در شهر یزد

استاد راهنما:

دکتر حجت دمیری

استاد مشاور :

سیدقاسم حسینی

دانشجو:

الهه قاسمی

زمان:

پنج شنبه 98/6/21 ساعت 15

مکان :

سالن کنفرانس