جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/14 ساعت 13

رشته مشاوره خانواده

عنوان :

اثربخشی آموزش هوش هیجانی به والدین بر روی تاب آوری و خودشکوفایی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زارچ

استاد راهنما:

دکتر ایمانه افخمی اردکانی

استاد مشاور :

دکتر حجت دمیری

دانشجو:

زهره فاضلی زارچی

زمان :

پنج شنبه 98/6/14 ساعت 13

مکان :

سالن کنفرانس خلیج فارس