جلسه دفاع از پایان کارشناسی ارشد مورخ 98/6/20 ساعت 17

رشته برق قدرت

عنوان:

طراحی کنترل کننده جهت کاهش هارمونیک و افزایش قابلیت اطمینان

استاد راهنما:

دکتر محمد صادقی

استاد مشاور:

دکتر علیرضا انتظاری

دانشجو:

ابوالفضل گلنام

زمان:

98/6/20 ساعت 17

مکان :

سالن کنفرانس خلیج فارس