جلسه دفاع گروه مشاوره روز سه شنبه مورخ 1400/7/6

آقای حسین اسلامی مهدی آبادی: ساعت 13