جلسه دفاع گروه مهندسی برق روز چهارشنبه مورخ 1400/7/7

آقای سید عباس میرجعفری اردکانی: ساعت 14