جلسه مشاوره ویژه دانشجویان گرامی خوابگاه دانشجویی مهر خواهران

زمان : چهارشنبه 95/2/29 ساعت 21

مکان : نمازخانه خوابگاه دانشجویی مهر خواهران