حفظ چادر زخم ها را مرهم است
دست رد برسینه ی نامحرم است
حفظ چادر التیام دردهاست
سد محکم در بر نامردهاست

امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر