حدیث بخوان جایزه بگیر-تمدید شد

تمدید شد
حدیث بخوان جایزه بگیر
دانشجویان گرامی می توانند
به ازای حفظ احادیث 2 کلمه ای، کارت هدیه دریافت نمایند
ثبت نام تا تاریخ 1396/2/31
محل دریافت احادیث 2 کلمه ای : دفتر کانون های فرهنگی دانشجویی
کانون فرهنگی دانشجویی قرآن و عترت