حماسه 9 دی

پیام حماسه 9 دی، بصیرت، ولایت مداری و زمان شناسی مردم ایران اسلامی است که می تواند حافظ میهن اسلامی و ارزش های الهی باشد.

امور فرهنگی دانشگاه