اعضای حوزه پژوهش و فناوری

دکتر محمدجواد کاظمی

رئیس اداره امور پژوهشی

تلفن : 03532725951 داخلی 205

kazemi at iauashkezar.ac.ir

روح اله افضلیان اشکذری

مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات

تلفن : 03532725951 داخلی 235

r.afzalian at gmail.com

محمدحسن طالبیان اشکذری

کارشناس پژوهش

تلفن : 03532725951 داخلی 206

ro at iauashkezar.ac.ir

سیدحسین علوی نسب

مسئول کتابخانه

تلفن : 03532725951 داخلی 220