(آخرین مهلت ثبت نام 97/9/30 می باشد و قابل تمدید نمی باشد)

 دانشجویانی که قبلا وام دریافت کرده اند :

* مراجعه به این لینک

* وارد کردن کد ملی (کدملی طبق کارت ملی) و کلمه عبور (کدملی طبق کارت ملی)

* ثبت درخواست وام

دانشجویانی که تاکنون وام دریافت نکرده اند :

* مراجعه به این لینک

* انتخاب گزینه تشکیل پرونده

* پس از تشکیل پرونده مراجعه به این لینک

* وارد کردن کد ملی (کدملی طبق کارت ملی) و کلمه عبور (کدملی طبق کارت ملی)

* ثبت درخواست وام

تلفن تماس :03532725951

صندوق رفاه دانشجویی واحد اشکذر

سقف مبلغ و تعداد نیمسال تحصیلی قابل پرداخت وام شهریه

شرحکاردانیکارشناسی ناپیوستهکارشناسی پیوستهکارشناسی ارشد ناپیوستهدکتری ناپیوسته
نیم سال تحصیلی قابل پرداختتا 4 نیمسالتا 4 نیمسالتا 8 نیمسالتا 4 نیمسالتا 8 نیمسال
مبلغ قابل پرداخت در هر نیمسال تحصیلیمبلغ 5 میلیون ریال5 میلیون ریال5 میلیون ریال10 میلیون ریال25 میلیون ریال