ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما، لطفاً جهت جلوگیری از هرگونه مشکل احتمالی، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایید.
معاونت اداری و مالی.