درخشش انجمن های علمی دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر در استان یزد

بیشترین تعداد انجمن های علمی دانشجویی فعال در سطح دانشگاه های آزاد اسلامی استان یزد مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر می باشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر، بر اساس ارزیابی صورت گرفته از طرف باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و با توجه به فعالیت ها و گزارش عملکرد، انجمن های فعال علمی دانشجویی واحد اشکذر بیشترین تعداد انجمن ها را در بین انجمن های علمی دانشجویی فعال واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد دارا می باشد.
بر اساس همین گزارش حدود 58 درصد انجمن های علمی دانشجویی فعال استان یزد مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر می باشد که در رشته های راهنمایی و مشاوره، مهندسی تکنولوژی تأسیسات، زیست شناسی و مهندسی برق فعالیت دارند.