دروس تربیت بدنی 1 و 2

دانشجویان گرامی

مطابق با آخرین بخش نامه آموزشی در خصوص دروس تربیت بدنی 1 و 2، این دو درس به ترتیب به دروس تربیت بدنی و ورزش (1) تبدیل شده اند. بدیهی است دانشجویانی که در ترم های گذشته هریک از دو درس تربیت 1 و 2 را گذرانده اند، از گذراندن دروس تربیت بدنی و ورزش (1) معاف می باشند و دانشجویانی که یکی یا هیچیک از این دو درس را نگذرانده اند، می بایست به جای تربیت بدنی 1 و 2، دروس تربیت بدنی و ورزش (1) را اخذ نمایند.