دستاورد علمی دیگر برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

آقای عباس علی مکرمت یزدی، دانشجوی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به کمک تیم علمی دانشگاهی، پس از تحقیق و تفحص چند ساله در قرآن کریم، برای اولین بار ردپایی از یک پروتئین تأثیرگذار در ایجاد بعضی از بیماری ها به نام P53 را کشف کرد. این یافته پس از تأیید اولیه در حال بررسی و انجام مراحل تکمیلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر و بعضی از مراکز علمی همکار قرار دارد. لازم به ذکر است این، دستاورد دیگری از نامبرده در عرصه پزشکی می باشد.