دعوت به همکاری به صورت پاره وقت

متقاضیان کار دانشجویی می توانند تا تاریخ 98/2/6 به امور فرهنگی دانشگاه جهت ثبت نام مراجعه نمایند.
دفتر فرهنگ اسلامی