دوره ی معرفت رضوی ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (مجازی)

ثبت نام velayat.iau.ir

زمان برگزاری : 20 مرداد لغایت 5 شهریور 1399

آخرین مهلت ثبت نام: 25 تیرماه 1399

دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر