دومین همایش فرهنگ زندگی و مسائل روان شناختی با تأکید بر تحکیم و تعالی خانواده