رئیس اداره پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر تغییر کرد

IMG_0043

دکتر محمدجواد کاظمی به عنوان رئیس اداره پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با حکم دکتر معصومه طباطبایی دبیر هیأت امناء استان یزد، آقای دکتر محمدجواد کاظمی مغستان، عضو هیأت علمی رشته میکروبیولوژی، به سمت رئیس اداره پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر منصوب شد. قبلا خانم دکتر سمانه صدیقی خویدک ریاست اداره پژوهش و فناوری واحد اشکذر را بر عهده داشت.