رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر، دبیر شورای انتشارات استان یزد شد

در اجرای ماده 6 آیین نامه شورای مرکزی انتشارات دانشگاه، با حکم معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، آقای دکتر محمود دهقانی اشکذری به عنوان دبیر شورای انتشارات استان یزد به مدت 2 سال منصوب شد. در قسمتی از این حکم آمده است : امید است با استعانت از ایزد متعال در انجام امور محوله و پیشبرد اهداف عالی دانشگاه موفق و مؤید باشید.