راهنمای استفاده از پرتال آموزشیار ( سامانه دانشجویی و سامانه استادان )

اجرا: سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی