یکشنبه تا پنج شنبه 7:30 تا 14:40

راهنمای استفاده از پورتال آموزشیار

اجرا: سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

راهنمای دانشجویان:

راهنمای استادان:

پشتیبانی سامانه آموزشیار: