راهپیمایی 13 آبان ماه

حرکت از دانشگاه :

پنج شنبه 95/8/13 ساعت 9:45

مسیر راهپیمایی :

 میدان بسیج به طرف میدان نماز اشکذر ( ساعت 10 صبح )