راه اندازی مجله تبلیغی، ترویجی نشریه راه قرآن

اعضای محترم هیأت علمی، کارمندان و دانشجویان گرامی می توانند مقالات علمی خود را از طریق دفتر فرهنگ اسلامی به پژوهشکده قرآن و عترت ارسال نمایند.

دفتر فرهنگ اسلامی