راه اندازی کانون های فرهنگی جدید

دانشجویان گرامی جهت راه اندازی کانون های فرهنگی گردشگری و مردم شناسی، نجوم، تعامل خانواده و دانشگاه و کانون فرهنگی محیط زیست می توانند به دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه مراجعه نمایند.
دفتر فرهنگ اسلامی