رشته های واحد اشکذر در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد

دکتری : زیست شناسی سلولی و مولکولی

کارشناسی ارشد :

ژنتیک-میکروبیولوژی-زیست شناسی سلولی و مولکولی-مکانیک-تبدیل انرژی-پژوهش هنر-مهندسی برق قدرت-مشاوره و راهنمایی-بیوشیمی-علوم جانوری