روش ثبت نام دانشجویان واجد شرایط مهمان به واحدهای دیگر

دانشجویان واجد شرایط مهمان به واحدهای دیگر می توانند از تاریخ 97/3/20 لغایت 97/4/15 در سایت monada.iau.ir ثبت نام نمایند.