زمان حرکت ثبت نام کنندگان اردوی جدیدالورودها 95/8/24

8:30 صبح دوشنبه 95/8/24

زمان حرکت ثبت نام کنندگان اردوی جدیدالورودها از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر می باشد