این سامانه با سامانه آموزش مجازی برگزاری کلاس های دانشگاه به صورت مجازی اشتباه گرفته نشود

آموزش مجازی برگزاری کلاس های دانشگاه این لینک می باشد

دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر