سخنرانی با موضوع: « از انتخاب تا ازدواج »

زمان : پنج شنبه 97/8/24 ساعت 21
مکان : نمازخانه خوابگاه دانشجویی مهر خواهران
امور فرهنگی دانشگاه