سلسله نشست های « هر ماه یک کتاب »

با عنوان « طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن »

آدرس ثبت نام: http://sc.iauec.ac.ir

زمان 99/11/19 ساعت 14

امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر