سه انتصاب جدید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

با شروع سال تحصیلی جدید، در احکام جداگانه ای از طرف رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر، رئیس اداره امور پژوهشی و نماینده ویژه دانشگاه در پیگیری امور مربوط به سمای واحد و رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این احکام، دکتر محسن مزیدی به عنوان رئیس اداره امور پژوهشی منصوب شد.
همچنین با تقدیر و تشکر از زحمات ماریا فقیهی در سمت رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، نامبرده به عنوان نماینده ویژه واحد در پیگیری امور مربوط به سمای واحد اشکذر منصوب شد.
در حکم دیگری با تشکر و قدردانی از زحمات دکتر محمدجواد کاظمی در سمت رئیس اداره امور پژوهشی، نامبرده به سمت مسئول باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مسئول آزمایشگاه های گروه زیست شناسی و مسئول راه اندازی آزمایشگاه معتمد محیط زیست واحد اشکذر منصوب شد.