شماره حساب صندوق رفاه بابت چک برگشتی

0216629047009

* هنگام تکمیل فیش نقدی ذکر شناسه واریز الزامی است.

* لازم به ذکر است فیش نقدی فقط از طریق بانک ملی قابل پرداخت است.

صندوق رفاه دانشجویی