ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.

روزه يعنی نفس خود پاك كن

قلب ابليس درونت چاك كن

راه پرواز است سوی آسمان

ماه گرديدن بسان عاشقان