عضویت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر در کمیته تخصصی گسترش دانشگاه

با صدور حکمی از طرف معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمود دهقانی اشکذری به مدت دو سال به عنوان عضو کمیته تخصصی گسترش دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد منصوب شد.
در قسمتی از این حکم آمده است : با توجه به اهمیت گسترش دانشگاه در بحث کیفی سازی و تطبیق دانشگاه ها با استانداردها و معیارهای آموزش عالی امید است با تخصیص وقت و با بهره گیری از تجربیات ارزنده علمی و اجرایی در اجرای این مهم و ارتقاء کیفیت علمی دانشگاه موفق و مؤید باشید.