فراخوان شب شعر

دانشجویانی که تمایل به شرکت در گروه شعر و ادب دارند

می توانند تا تاریخ 99/12/10 با امور فرهنگی دانشگاه (داخلی 264) تماس حاصل نمایند.

امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر