فعالیت های ستاد شاهد و امور ایثارگران دانشگاه

1-برگزاری گردهمایی دانشجویان شاهد و ایثارگر

2-برگزاری مسابقه کتابخوانی

3-راه اندازی هسته های علمی و پژوهشی

4-برگزاری کلاس های تقویتی (علمی) و فوق برنامه

5-برگزاری جلسات ستاد شاهد

نکته اول)

ارائه معرفی نامه از بنیاد شهید شهرستان برای هر ترم به صورت مجزا در شروع ترم جدید الزامی می باشد

نکته دوم)

دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند مسائل آموزشی خود را از طریق امور شاهد و ایثارگر دانشگاه (واقع در دفتر فرهنگ اسلامی) پیگیری نمایند

نکته سوم)

دانشجویان شاهد و ایثارگری که تاکنون فرم مربوط را تکمیل ننموده اند تا پایان بهمن ماه 95 به امور شاهد و ایثارگر دانشگاه مراجعه نمایند .