فعال نمودن کانون شهروند مسئول (امر به معروف و نهی از منکر)

امام علی (ع) :
بدانید که امر به معروف و نهی از منکر نه مرگ کسی را نزدیک کرده و نه روزی کسی را قطع.
«کافی (ط-الاسلامیه)ج5-ص57-ح6)
دانشجویان گرامی می توانند جهت فعال نمودن کانون شهروند مسئول (امر به معروف و نهی از منکر) به دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه مراجعه نمایند.
دفتر فرهنگ اسلامی