فیلم یتیم خانه ایران

زمان : هرشب ساعت 19
(لغایت 15 دی ماه 95)
مکان : سینما تک یزد
بهاء بلیط : نیم بهاء 3500 تومان
محل تهیه : دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه