دانشجویان گرامی می توانند جهت برداشتن وسایل خود از داخل خوابگاه، پنج شنبه ها با هماهنگی قبلی با سرپرست خوابگاه حضور یابند.

امور خوابگاه دانشجویی مهر خواهران