قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد

فوری
دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد برای آگاهی از نحوه ترتیب اسامی در مقاله های مستخرج از پایان نامه و همچنین نحوه آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامه، بخش نامه شماره 73/299920 مورخ 92/9/9 را مطالعه نمایند. بخش نامه مذکور در وب سایت دانشگاه، بخش تحصیلات تکمیلی قرار داده شده است.