قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد

فرصت ارائه مقاله جهت کسب امتیاز پژوهشی، شش ماه پس از دفاع است. در صورتیکه دانشجویان مشکل نظام وظیفه نداشته باشند، تا یک سال قابل تمدید است.
دانشجویانی که تا این تاریخ، یک سال از دفاع آن ها گذشته است تا تاریخ 96/6/30 فرصت دارند که مستندات مقاله خود را به امور پژوهشی دانشگاه ارائه کنند، در غیر این صورت دانشگاه نمره آن ها را نهایی خواهد کرد.