قابل توجه شرکت کنندگان گرامی مسابقات شفاهی قرآن

Last Updated on

شرکت کنندگان در مسابقات شفاهی قرآن می توانند تا پایان وقت اداری چهارشنبه 95/3/19 جهت اضافه نمره به دفتر فرهنگ اسلامی مراجعه نمایند.