قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته (در خصوص دریافت تأییدیه تحصیلی مدرک)

لازم است کلیه دانشجویان فوق جهت تکمیل پرونده تحصیلی خود در اسرع وقت (حداکثر تا پایان شهریور ماه) نسبت به دریافت تأییدیه تحصیلی مدرک خود اقدام نمایند. بدیهی است کلیه عواقب ناشی از اهمال در این مورد بر عهده دانشجو می باشد. طریق درخواست به شرح زیر است:

مراحل درخواست تاییدیه تحصیلی (براي مدرك دیپلم و پیش دانشگاهی)