لیست امتیازات ارزیابی کتاب شیوه های دعوت به نماز

دانشجوی گرامی
لیست امتیازات ارزیابی کتاب شیوه های دعوت به نماز از طریق ناظر آموزش در تاریخ 96/3/9 به استاد مربوطه ارسال گردیده است.