مجله مطالعات تاریخی قرآن و حدیث

مجله مطالعات تاریخی قرآن و حدیث از شماره 61 (بهار و تابستان 1397) به رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارتقاء یافته است.

نشانی وبگاه مجله : http://jsm.journals.iau.ir