مراحل درس كارآموزي

١- اخذ واحد كارآموزي
٢- گرفتن فرم كارآموزي از دبيرخانه و امضاكردن فرم توسط دانشجو، آموزش، استاد و مديرگروه حداكثر يك ماه بعد از شروع ترم
٣- تكميل صفحه دوم فرم توسط دفتر ارتباط با صنعت
٤- بردن فرم به دبيرخانه و تايپ صفحه دوم فرم (نامه معرفي كارآموزي) و امضاي نامه معرفي كارآموزي توسط معاون آموزشي
٥- شماره و مهر كردن نامه توسط دبيرخانه و بردن نامه معرفي به محل كارآموزي
٦- گذراندن دوره كارآموزي
٧- تكميل فرم مربوط به سرپرست كارآموزي و گرفتن نامه اتمام دوره كارآموزي به صورت تاىپ شده در سربرگ محل كارآموزي مطابق با متن داخل فرم
٨- ارائه نامه اتمام كار به استاد درس كارآموزي ( حداكثر دو هفته بعد از امتحانات پايان ترم) و پركردن فرم نمره توسط استاد درس
٩- تاييد فرم نمره توسط مديرگروه و مسئول دفتر ارتباط با صنعت و معاون آموزش
١٠- كپي گرفتن از صفحه فرم نمره و دادن اصل فرم نمره به آموزش و ثبت نمره توسط آموزش