مرکز تحقیقات اسب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر تأسیس می شود

در هجدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد، با تأسیس مرکز تحقیقات اسب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به اتفاق آراء موافقت شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با توجه به داشتن امکانات و زیرساخت های لازم و همچنین وجود رشته های مرتبط در واحد اشکذر و با توجه به این که شهرستان اشکذر قطب پرورش اسب در کشور می باشد، با تأسیس مرکز تحقیقات اسب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر موافقت شد.
بنابر همین گزارش، آموزش اسب دارها و مسئولین باشگاه های استان در ارتباط با نحوه پرورش اسب، تغذیه اسب، شناسایی به موقع اسب های بیمار و نحوه برخورد با نمونه های بیمار و جلوگیری از شیوع بیماری از جمله توجیهات و اهداف آموزشی این مرکز تحقیقات می باشد.